Namah Saptanam Samyaksambuddha Kotinam Tadyatha oM Cale Cule cundi Svaha

Showing the single result