namo bhagavate bhaisajyaguru vaidūryaprabharajaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya tadyatha: oṃ bhaisajye bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha

Showing all 5 results